വരിെള്‍ക്ിടയില്‍

പരസ്മശ്രന്റെ ആവറോസവ്വസ്യുന്േ തനിനിറന്മന്്?