വഴി വളരും വഴി

വഴി വളരും വഴി

പെ രുകും പ്രജകൾക്കൊ പ്പം വഴികളുടെ പിറവിയും വളരും നിഴലും 'വായ്' ഉള്ളവന് വഴിയും വയറും
വരദാനമെ ന്നവ രരുചിമ�ൊഴ ിയിൽ പതിരും പഴുതും പരതുവ�ോ ർ

ആദിമധ്യാ ന്തമില്ലാ കാലകർമവഴിതൻ വളവും പുളവും താണ്ടാനെ ത്രയ�ോ ഉപായവഴികൾ ചരിത്രേതിഹാസ ചുമർപുതുലിപികളിൽ

അർത്ഥത്തിനും അമൃതിനുമായ് പടവെ ട്ടിയ ദേ വാസുരയിടങ്ങളിൽ കുടിപ്പാർപ്പായ് ജ്ഞാനയജ്ഞംതീണ്ടാ ഹൈടെക്കാം ആൾദൈ വങ്ങൾ മരണമില്ലാമരുന്നിൻ വേ ർപിഴുതെ ടുക്കും മറുതന്ത്രവഴികൾ

ആളും അഭ്യാ സവും അതിരറ്റതാം അധർമ്മസഭയിൽ ശവാഗ്നി നീറ്റി പ�ൊഴ ിച്ച കണ്ണീർ കടലായ് കൈവഴികളിലൂടിന്നും

അധികാര ക�ൊ യ്ത്തിനായ് ഹസ്തിനപുരികളിലെ യുദ്ധവഴി പെ രുക്കങ്ങൾ മുൾക്കിരീടമേറ്റി യിഴമ്പി ഞരക്കവും സഹനത്തിൻപാതയിലെ പിടച്ചിലും നിലയ്ക്കാ പ്രവാഹവഴികൾ

കൽമുനയും മുൾപ്പടർപ്പും മേ ൽക്കുമേ ൽ മുറ്റി മാറാല തീർക്കും കുടിലമനസിൽ വഴികളിൽ കുടിയിരിക്കും മുഖപട ചതികളിൽ
ഉറഞ്ഞും ഉരുകിയും ഒഴുകുന്നൂ ചുടുച�ോ ര

ജാമതീയചിഹ്നവും പ്രയാണഭാഷയും ഭയാവരണമില്ലാ വളർത്തും വഴികളെ ഒരിക്കൽ നിലയ്ക്കുമെ ന്നറിയാതെ