മറോറുന്ന സ്ലറോകത്ിന്റെ വ്സനെിത്ങ്ങൾ

മറോറുന്ന സ്ലറോകത്ിന്റെ വ്സനെിത്ങ്ങൾ

കചറുെഥയിൽ സ ്വെ ാ ര 􀂷ാ നഭവങ്ളകട മഹാ രലാെം തുറന്നിട് െ ഥ ാ െ ാ ര ന ാ ണ് സതരീഷ്ബാബു പയ് ന്നൂർ. സമ്പൂർണ്മാ യും ജരീവിതം തകന്ന യാണ് െരുക്ൾ.

വിൊരസാന്ദ്രമായ മുറുക്ത്തിൽ നിന്ന് അടർന്നു വരുന്നവയാണ് അതികല വാക്കു െൾ. 􀎍ലമല്; സൂക്ഷമാണ് ആഖ􀂷ാനം.

കൊച്ചുകൊച്നഭവങ്ളിലാണ് െഥാത ന് രെന്ദ്രരീെരിക്കുന്നകതന്നു രതാന്നും. എന്നാൽ ജരീവിതത്തികറെ ആന്തരിെ വിസ് രഫാടനങ്ളകട മുെക്ം അവികട യുണ്്. സന്ദർഭങ്കളയും വാക്കുെകളയും െരുതരലാകട മാത്രം വിന􀂷സിച്് ജരീവിത നിഗൂഢതെളകട ചുെിെളം മലരിെളം സൃഷ്ിക്കുെയും കചയ്യുന്നു. അടിസ്ഥാന പരമായി െഥ ജരീവിതം തകന്നയാകണ ന്ന് കതളിയിക്കുന്നു. മനഷ􀂷ബന്ധങ്ൾ തകന്നയാണ് അതികറെ ആരുെൾ. അതി രലക്കുള്ള ജാഗ്രതയാർന്ന രനാട്ത്തിൽ നിന്നാണ് ആഖ􀂷ാനം രൂപകപ്ടുന്നത്. അങ്കന െഥയികല എല്ാവിധ പരരീ
ക്ഷണങ്രളയും അതിജരീവിച്ചുകൊണ്് സതരീഷ്ബാബു പയ്ന്നൂരികറെ െഥെൾ

നിലനിൽക്കുന്നു. ജരീവിതകത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്ാഴ്ചെളാണ് അതു പെർന്നു നൽകു ന്നത്. ചിലരപ്ാൾ അതിൽ സ്വപ്നങ്ളം മറ് ചിലരപ്ാൾ രലാെയാഥാർത്􀂷ങ്ളം കൂടിക്ലരുന്നു. അതിലൂകട രവദനയിൽ മുറുെിയ കവൊരിെ മുഹൂർത്തങ്ൾ പ്രത􀂷ക്ഷമാകുന്നു. ആത􀂷ന്തിെമായി െഥ മനഷ􀂷ാവസ്ഥയുകട െലാരൂപമായി മാറുന്നു. അങ്കന വ􀂷സനം കൊണ്ടു വരീർപ്മുട്ന്ന രലാെചിത്രമായി െഥകയ പരിവർത്തിപ്ിക്കുന്നു. 'ഖമറുന്നരീസയുകട കൂട്ൊരി' അത്തരകമാരു െഥയാണ്. മാ റുന്ന മനഷ􀂷ബന്ധങ്ളകട രലാെചിത്രം നിശേബ് രവദനയിൽ ആ െഥ ആഖ􀂷ാനം
കചയ്യുന്നു.

വരീട്ൊർ കൊണ്ടുവന്ന വിവാഹം രവകണ്ന്നു വയ്ക്കുന്ന ഖമറുന്നരീസ. ആ തരീരുമാനം ഖമറുന്നരീസയുകട കൂട്ൊരി നരീതുവിരറെതും കൂടിയാണ്. ൊരണം അവർ ഒരുമിച്ചു ജരീവിക്ാൻ തരീരുമാനി ച്ചു. അക്ാര􀂷ം നരീതുവം ഖമറുന്നരീസയും ഒരുമികച്ത്തി നരീതുവികറെ അച്ഛരനാട് പറയുന്നു. അതിനരശഷം ഇരുവരും നാ ടുവിട്രപാകുന്നു. പത്രപ്രവർത്തനത്തികറെ മാത്രം തിരക്കുെളിലായിരുന്നു നരീതുവി കറെ അച്ഛൻ. അമ്മയായിരുന്നു അവൾ
ക്് താങ്ങും തണലും. ഖമറുന്നരീസയുകട ബാപ്യും ഉമ്മയുകമല്ാം ഗൾഫിലാണ്. അവൾ രഹാസ്റലിലായിരുന്നു. ഖമറു ന്നരീസ പലരപ്ാഴും നരീതുവികറെ വരീട്ിലും വന്നിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് സൗഹൃദം അവർ തമ്മിലുണ്ായിരുന്നു.