പരസ്മശ്രന്റെ ആവറോസവ്വസ്യുന്േ തനിനിറന്മന്്?

പരസ്മശ്രന്റെ ആവറോസവ്വസ്യുന്േ തനിനിറന്മന്്?

പരസ്മശ്രന്റെ ആവറോസവ്വസ്യുന്േ തനിനിറന്മന്്?

സി.ആർ.പരരമ ശ്വരൻ നട ത്തിയ പതിമൂന്ന് സംഭാഷണങ്ൾ സമൊലിെ മല യ ാ ള ം വ ാ ര ി െ നാലു തുടർ ലക് ങ്ളിലായി പ്രസി ദ്രീെരിച്ിരുന്നു. അതിലൂകട പരരമശ്വരൻ മുരന്നാട്കവക്കു ന്ന നിലപാടുെൾ വിെലവം രെരളരീയസ മൂഹകത്ത സംബന്ധിച്് തിെച്ചും അപെട െരവമാകണന്ന് ചൂണ്ിക്ാട്ാനാണ് ഈ രലഖനം കൊണ്ടുരദേശിക്കുന്നത്.

70 െളിൽ നെ് സകലറ്െൾ രെരള ത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും പാർലകമറെറി “കചളിക്കുണ്ി”കന ൊതങ്ളെകല മാ്ി നിർത്തുന്നതുമായ ശുദ്മായ ആത്ത􀂷ാ ഗരാഷ്ടരീയത്തികറെ കസൻസിബിലി്ി ഇന്നും വച്ചുപുലർത്തുന്ന ഒരാളായി തകന്ന
ത്തകന്ന വിഗ്രഹവൽക്രിച്രശഷം പര രമശ്വരൻ ആ സംഭാഷണങ്ളിൽ സ്ഥല ൊലചരിത്രസന്ദർഭങ്ൾക്കുകവളിയിലും അതിനപരിയായും നില്ക്കുന്ന ഒരാദർശ വാദമുെരക്ാൽ രൂപകപ്ടുത്തികയടുക്കു ന്നു. എന്നിട്് ആ മുെരക്ാൽ വച്ളന്ന് രെരളത്തിൽ ഇന്നും പ്രസക്തമായിത്തു ടരുന്നതും മുമ്പുപ്രസക്തമായിരുന്നതുമായ സെലതികനയും സെലകരയും െള്ള

പുസ്രറോഗമന ജനറോധിപത് വ്ക്തിത്ങ്ങന്ളന്നു സ്തറോന്നി ക്ന്നവന്രല്ലറോം കള്ന്മറോരും തട്ിപ്പുകറോരും സറോമൂഹിക
മൂലധനകറോംക്ഷികളുമറോകുന്ന സ്തറോന്േ സ്ലറോകത്ിന്റെ കഴിഞ് അരനൂറ്ററോണ്ടുകറോല ത്ിന്റെ െരിത്ന്ത് സത്
സന്ധമറോേി വിലേിരുത്റോ നും 􀂋റോവിന്േ ദീർഘ ദർശനം ന്െയ്റോനും കഴിവള് ഒരറോൾ മറോത്ം ബറോക്കിേറോകുന്നു. ആ ഒരറോൾ മറ്ററോരുമല്ല, പരസ്മശ്രൻ തന്ന്ന. സി. ആര്‍. പരസ്മശ്ര􀃐 ഉേര്‍ത്തുന്ന നിരീക്ഷണ ങ്ങ􀃒ക്ള് ഒരു മറുകുറിപെ്

ത്തരം, വഞ്ന, അവസരവാദം, സ്ഥാന മാനൊംക്ഷിെകളന്നും മറ്ം തുറന്നുൊട് െയാണ്. എന്നും അപ്രിയസത􀂷ങ്ൾ വിളിച്ചുപറയാൻ വിധിക്കപ്ട് ഒരാദർശ മഹാരമരുവായി സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്രശ ഷം അരദേഹം നടത്തുന്ന ആ തുറന്നുൊ ട്ലുെൾ അരങ്യ്ം അപെടെരമായ ഇ്ാരമാരഫാബിയയുകടയും കമഗരലാ മാനിയയുകടയും രനർസാക്ഷ􀂷ങ്ളാണ്