കൂറജന്മം

കൂറജന്മം

ചരിത്രത്തോ ട�ൊ പ് പം ഞ ാ നു മു ണ്ട് ; ദേ വസ്യ മകൻ ജ�ോ സ ഫ് , വയസ് 85. എന്റെ മുതുകി ലേ റിയാണ് മല യ�ോ ര ചരിത്രം കടന്നുപ�ോ യ ത്. അല്ലെ ങ്കിൽ ന�ോ ക്ക്, അതിന്റെ പാടുകൾ തിണർത്തു കിടക്കുന്നത്. അല്ലെ ങ്കിൽ ഞാനെന്തി
നാ ഈ ചപ്പടാച്ചിയ�ൊക്കെ പറയുന്നത്. ജീവിതകഥതന്നെയങ്ങു പറഞ്ഞേക്കാം . ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും കൂടിക്കലർന്ന് കി
ടപ്പുണ്ടതിൽ. ഞാനെന് റെ ജീവിതകഥ എഴുതി പ്രസിദ്ധി നേ ടാന�ോ നിങ്ങളുടെ ശ്ര ദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാന�ോ ശ്രമിക്കുകയല്ല.
ഒരെ ൺപത്തഞ്ചുകാരൻ ഓർമ്മിച്ചെ ടു ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജീവിതം അതെ ത്ര നിസ്സാരമായാലും നിങ്ങള�ോട�ൊ പ്പം ഒരു
പുൽക്കൊ ടിയും പ്രാണൻ വെ ടിയാതെ ഇത്രയും കാലമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ബ�ോ ദ്ധ്യപ്പെ ടുത്തും. ങാ, മുണ്ടക്കയം പുത്തൻ ചന്തയ്ക്കു സമീപം ജ�ോ സഫ് എന്ന പേ രിൽ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തരം കൃഷിക്കാർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു പ്രദേ ശമായിരു ന്നു അത്. മീനിച്ചൽ താലൂക്കിൽ നിന്ന് കു ടിയേ റിപ്പാർത്ത റ�ോ മൻ കത്തോ ലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വർ. പകലന്തിയ�ോ ളം പണിയെ ടുക്കുന്ന പ്രയത് നശീലർ. അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സാധാരണ കു
ടും ബത്തിൽ ജനിച്ച എന്റെ പിതാവിന്