കണക്ക്

കണക്ക്

കണക്കില്‍ ത�ോറ്റ തു ക�ൊ ണ്ടു മാത്രം കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിപ്പോയെ ന്നു പറയാനാകില്ല എങ്കിലും വഴിക്കണക്കുകളിലെ ചതിക്കുഴികള്‍ കണ്ടിരുന്നില്ല സൂത്രവാക്യങ്ങളുടെ ആസൂത്രണങ്ങളും വശമില്ലായിരുന്നു ഗുണനപ്പട്ടിക അറിയാത്തതു നന്നായി എന്നിട്ടും ചില കള്ളക്കണക്കുകള്‍ കണ്ടില്ലെ ന്നു നടിച്ചു സമവാക്യങ്ങ ള്‍ക്കു സമകാലീനവുമായി വല്ലാത്തൊ രു ചേ ര്‍ച്ചക്കുറവ് ....

വ്യുല്‍ക്രമങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളെന്നെ യുമ�ൊ രു അക്രമിയാക്കിയപ്പോഴും അംശവും ഛേ ദവും തല കുത്തി മറിയുന്നതും ന�ോ ക്കി നിസ്സഹായനായി നിന്നതേ യുള്ളൂ

സമീകൃതാഹാര കുറവു ക�ൊ ണ്ടാവണം ഒന്നാം കൃതി സമവാക്യങ്ങ ളും രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങ ളും തലയ്ക്കുള്ളില്‍ കിടന്ന് അങ്ങട് ക�ൊത്തിങ്ങ ട് ക�ൊത്താ യി ബീജ ഗണിതത്തെ കുറിച്ചുന്നയിച്ച ന്യാ യമായ�ൊ രു സംശയമാണിന്നത്തെ ഉറക്കം ഉമ്മറത്തിണ്ണയിലാക്കിയത് അനുരഞ്ജനത്തിന് റെ ഉസാഘയും ലസാഗുവും പരീക്ഷിച്ചെ ങ്കിലും ഫലം കാണാതവിടുന്നു
ത�ോറ്റു മടങ്ങിയതാണ്

സങ്കലന വ്യവകലന നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ ലാളിത്യമായി ഓര്‍മ യില്‍ നിറഞ്ഞ പൂജ്യത്തില്‍ നിന്നെത്ര പൂജ്യമെ ടുത്താലും പൂജ്യത്തിന�ോടെ ത്ര പൂജ്യം കൂട്ടി വെ ച്ചാലും ഉത്തരം പൂജ്യമെ ന്ന അറിവിന്‍ നിറവില്‍ ആനന്ദ ചിത്തനായ് ഇന്നൊ ന്നുറങ്ങട്ടെ