എട്ിൽപെരം മറോരകസ്രറോഗങ്ങൾ

രെരളം ൊരതാർ ത്തിരുന്ന ആ സുദിനം വന്നു. മുരന്നാ ക് രക്ഷമ രൊർപ്രറ ഷൻ കചയർമാനായി, ൊബിന്് റാങ്ിൽ, ചുരുങ്ിയത് 14 സ്റാ ഫംഗങ്കള പുതുതാ യി നിയമിക്ാനള്ള അവസരം രനടി കക്ാണ്്, രസ്റ്്ൊർ, കസക്രട്റിരയ ്ിൽ ഔരദ􀂷ാഗിെ ഓഫരീസ്, സർക്ാർ  നൽകുന്ന വരീട് തുടങ്ിയ നിസ്ാര സൗ െര􀂷ങ്ൾ ഏറ്വാങ്ികക്ാണ്് ആർ.
ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ജനരസവനം തുടരുന്നു. അെിമതിരക്സ്ിൽ ജയിൽശിക്ഷ അന ഭവിച്യാളികന ഇത്തരം തസ്ിെെൾ
ഉണ്ാക്ി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതികനതികര, മുൻപ് പിള്ള ഇരത തസ്ിെയിൽ പ്രരവ ശിച്രപ്ാൾ നിയമസഭയ്ക്കെത്തും പുറത്തും രൂക്ഷമായി പ്രതിരഷധിച്ത് സിപിഎം ആയിരുന്നു. യുഡിഎഫ് ൊലത്ത് പിള്ളയുകട നിയമനം രചാദ􀂷ം കചയ്ത്
കഹരക്ാടതിയിൽ രെസ്് വന്നിരുന്നു. നിയമാനസൃതമല്ാത്ത നിയമനം എന്ന നിലയിൽ മുരന്നാക് രക്ഷമ രൊർപ്രറ
ഷൻ ഡയറക്ടർ രബാർഡ് രയാഗങ്ളിൽ കചയർമാനായ പിള്ളയ്ക്ക് അധ􀂷ക്ഷത വഹിക്ാകത മാറി നിൽരക്ണ്ിവന്നു. ഐഎഎസ്സുൊരായ പല ഡയറക്ടർ രബാർഡ് അംഗങ്ളം രയാഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്നിന്നു. കഹരക്ാടതിയിൽ ആ രെസ് വിചാരണയ് കക്ടുക്കുര്ാരെ ക്കും അപെടം മണത്ത പിള്ള, പ്രരത􀂷െ രാഷ്ടരീയൊരണങ്ൾ സൃഷ്ിച്് കചയർ മാൻ സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കുെയായിരുന്നു. അെിമതി രെസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്ട്യാൾ ശിക്ഷാൊലാവധി െെിഞ്ഞ് അഞ്ചുവർ ഷത്തിനരശഷരമ, ഔരദ􀂷ാഗിെപദവി െൾ വഹിക്ാൻ പാടുള്ളു എന്ന വ􀂷വസ്ഥ യാണ് യുഡിഎഫ് ൊലത്ത് പിള്ളയുകട

എട്ിൽപെരം മറോരകസ്രറോഗങ്ങൾ

എ􀊟ഹപോം മപോത􀂸

എട്ിൽപെരം മറോരകസ്രറോഗങ്ങളുന്േ പിേിേലമർന്ന ബറോലകൃ􀍪പിള് ന്കറോടുംസ്രറോഗി എന്ന ആനുകൂല്ത്ിൽ ജേിലിൽനിന്നും പുറത്തു കേന്നു. ഇന്നും അസ്ദ്ദഹത്ിന് അസ്ത സ്രറോഗമുസ്ണ്ടറോന്േന്നറിേറോൻ ന്പറോതുജനത്ിനു
കൗതുകമുണ്ട്.

കാര്യത്തി ൽ ലംഘി ക്കപ്പെട്ട ത്. താൻ രാജിവെച്ചത�ോടെ ആ കേ സ്സ് ഇല്ലാതാ യെന്നാ വും പിള്ള കരുതുന്നത്; പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമു ണ്ടാക ില്ലല്ലോ .

ച ാ ട ി ക് കാ ന ാ യ ി ശ്രമം. ഉമ്മൻചാണ്ടി തനിക്ക് പിതൃതുല്യ നാണെന്ന് ഗണേ ശ്കുമാർ പറഞ്ഞത്, എട്ടിൽപ്പരം മാരക
ര�ോ ഗങ്ങളുടെ പിടിയി ലായിരുന്ന പിള്ളയെ ച�ൊ ടിപ്പിച്ചു. തന്റെ

2011-ൽ സുപ്രീം ക�ോ ടതി, ഇടമല യാർ കേ സ്സിൽ പിള്ളയെ ഒരുവർഷം തട വിനാണു ശിക്ഷിച്ചത്. അന്ന് യുഡിഎഫ് നേ താവായിരുന്ന പിള്ളയ്ക്കുവേ ണ്ടി അന്ന ത്തെ സർക്കാർ വഴിവിട്ട് നടത്തിയ പ്രീ ണനതന്ത്രങ്ങൾ അൽഷിമേഴ ് സ് ര�ോ ഗി കളല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം ഓർമ്മകാണും . എട്ടിൽപ്പരം മാരകര�ോ ഗങ്ങളുടെ പിടി യിലാണ് പിള്ള എന്നാണ് അന്ന് പി ള്ളയ്ക്കുവേ ണ്ടി ജയിൽ മേ ധാവിക്കും ക�ോ ടതിയിലും ഹാജരാക്കിയ മെ ഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുക ളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ മെ ഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് റെ പിൻബലത്തിലാണ് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പിള്ളയെ പൂജപ്പുര ജയിലിൽ നിന്നും തു റന്നുവിട്ടത്. പുളിച്ചുതികട്ട ൽ, രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പിന് റെ അംശം കൂടുതൽ തുടങ്ങിയ വയായിരുന്നു മെ ഡിക്കൽ ബ�ോ ർഡ് അക്കാലത്ത് പിള്ളയിൽ കണ്ടെത്തി യ മാരകര�ോ ഗങ്ങൾ.

അഴിമതി ആര�ോ പണം നേ രിടുന്നതിനാൽ മാണിയെ എൽഡിഎ ഫിൽ പറ്റില്ലെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന സിപിഐ, അഴിമതി കേ സ്സിൽ സു പ്രീംക�ോട തി ശിക്ഷിച്ച പിള്ളയെ ചുമക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു. സിപിഐ നേ താക്ക ളുടെ ഈ ആള�ോ ഹരി ആനന്ദത്തിന് എന്താകും കാരണം?

ച�ൊ ടിപ്പിച്ചു. തന്റെ അ ന്ത്യക ർ മ്മ ങ്ങൾ ചെ യ്യാൻ പ�ോലും ഏക മകൻ ഗണേ ശൻ ഉണ്ടാകേണ്ട തില്ലെന്നാ യി ആ ര�ോ ഗി.
വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കൂടി കൂട്ടിനു വിളിച്ച പിള്ള, വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ക്കൊ ണ്ട് മക നെ തിരെ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി ച്ചു; പിള്ളയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ. മകൻ സദാചാര വിരുദ്ധനാണെന്ന് വെള്ളാപ്പ ള്ളി വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിപ്പ റ യുന്നതിന് പിതാവ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. മാരകര�ോ ഗികളായ പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങ നെ യായിരിക്കും. സ്വന്തം മകനെ സ് നേ ഹിക്കാൻ കഴ ിയാത്തവന് എങ്ങനെ മറ്റു മുന്നോക്ക ക്കാരെ സ് നേ ഹിക്കാൻ കഴ ി യുമെന്ന് ജനം ആല�ോ ചിക്കുന്നുണ്ടാവും.
പിള്ളയുടെ ചെ യർമാൻ സ്ഥാനത്തി

എട്ടിൽപ്പരം മാരകര�ോ ഗങ്ങളുടെ പി ടിയലമർന്ന പിള്ള, ക�ൊടും ര�ോ ഗി എന്ന ആനുകൂല്യത്തിൽ ജയിലിൽനിന്നും പുറ ത്തുകടന്നു. ഇന്നും അതേ ര�ോ ഗമുണ്ടോ യെ ന്നറിയാൻ പ�ൊ തുജനത്തിനു കൗതു കമുണ്ട്. എട്ടിൽപ്പരം മാരകര�ോ ഗങ്ങളുടെ പിടിയിലമർന്ന ഒരാൾ സർക്കാർ ഫണ്ട് വിനിയ�ോ ഗം ചെയ്യേണ്ട മുന്നോക്ക ക്ഷേ മക�ോ ർപ്പറേ ഷൻ ചെ യർമാനായി പ്രവർ ത്തിക്കുന്നത് ശരിയാണ�ോ ? ഒരു ക�ൊടും ര�ോ ഗിയെ ഇത്തരം ഭാരിച്ച ജ�ോ ലി ഏൽപ്പിച്ച ഇടതുസർക്കാർ, വൃദ്ധനായ

യുടെ രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പിന് റെ അംശം കൂ ടുതലുണ്ടെന്നാ ണ് മെ ഡിക്കൽ ബ�ോ ർഡ് അന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെ ടുത്തിയത്. കാന്തം പ�ോ ലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ഇരുമ്പിന് റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ചെ യർമാൻ പിള്ളയ്ക്ക് എങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് ജ�ോ ലിചെ യ്യാൻ കഴ ിയും ? മുന്നോക്ക ക�ോ ർപ്പറേ ഷൻ ഓഫീസിലെ മാഗ്നറ്റിക ് ഡ�ോ റി നുള്ളി ലൂടെ , രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പിന് റെ അംശം കൂടുതലുള്ള പിള്ള എങ്ങനെ അക ത്തുകയറും ? പൂജപ്പുര ജയിലിൽനിന്നും പു റത്തുകടന്ന പിള്ള ആദ്യമ�ൊക്കെ തന്നെ രക്ഷപ്പെ ടുത്തിയതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ

പിള്ളയുടെ ചെ യർമാൻ സ്ഥാനത്തി ന് സിപിഐയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പി ന്തുണയാണ് മറ്റൊരു വൈ രുദ്ധ്യം . അഴി
മതി ആര�ോ പണം നേ രിടുന്നതിനാൽമാണിയെ എൽഡിഎഫിൽ പറ്റില്ലെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്ന സിപിഐ, അഴിമതി
കേ സിൽ സുപ്രീംക�ോ ടതി ശിക്ഷിച്ച പിള്ള യെ ചുമക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു. സിപിഐ നേ താക്കളുടെ ഈ ആള�ോ ഹരി ആനന്ദ ത്തിന് എന്താകും കാരണം? ഇടതുമുന്ന ണിയിലേ ക്കുള്ള കെ.എം. മാണിയുടെ കടന്നുവരവിനെ ചെ റുക്കാൻ സിപിഐ
പിള്ളയെ മനുഷ്യക വചമായി ഉപയ�ോ ഗി ക്കുന്നു; അത്ര തന്നെ. പിള്ളയ്ക്ക് ഇടതുമുന്ന ണിയുമായി സഹകരിക്കാമെ ങ്കിൽ മാണി ക്കെന്തി ന് അയിത്തം എന്ന് പിള്ളയെ മറുമനുഷ്യക വചമായി പിടിച്ചുക�ൊ ണ്ട് സി പിഎം-ഉം ച�ോ ദിക്കുന്നു. ഇതാണു കവച രാഷ്ട്രീയം. അച്ഛനേ ക്കാൾ, മകൻ ഭരണ മികവും കഴ ിവും തെ ളിയിക്കുമ്പോൾ സമൂ ഹമധ്യത്തി ൽ മകനെ ആക്ഷേ പിക്കുക, അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയഭാവി തകർക്കാൻ എതിരാളികളെ കൂട്ടുപിടിക്കുക, ഇതാണ് മറ്റൊരു കവച രാഷ്ട്രീയം.